Zkouška z reálií a češtiny pro občanství ČR

Vážené kandidátky, vážení kandidáti, v tuto chvíli jsou místa na zkoušky v září a listopadu obsazena. Přihlašování na termíny v říjnu a prosinci odkládáme z důvodu optimalizace managementu přihlášek a nabídky volných kapacit. O dalším postupu budeme v nejbližších dnech informovat prostřednictvím našich webových stránek. Všem, kteří nás kontaktovali kvůli technickým či jiným potížím během přihlašování, děkujeme. Na Vaše podněty budeme postupně reagovat a řešit je. Děkujeme za pochopení. >>>

Místo zkoušky
Část zkoušky
Termíny zkoušky
Čas zkoušky
Přihlášky od
Přihlášky do
Výsledky zkoušky
Počet volných míst
Cena od 2 000 Zeptejte se nás

  TERMÍNY ZKOUŠKY A PŘIHLAŠOVÁNÍ

  Vážené kandidátky, vážení kandidáti,

  v tuto chvíli jsou místa na zkoušky v září a listopadu obsazena. Přihlašování na termíny v říjnu a prosinci odkládáme z důvodu optimalizace managementu přihlášek a nabídky volných kapacit. O dalším postupu budeme v nejbližších dnech informovat prostřednictvím našich webových stránek. 

  Všem, kteří nás kontaktovali kvůli technickým či jiným potížím během přihlašování, děkujeme. Na Vaše podněty budeme postupně reagovat a řešit je. Děkujeme za pochopení.

   

   

  TERMÍN ZKOUŠKY ZKOUŠKA MÍSTO ZKOUŠKY
  sobota
  7.9.2024
  Český jazyk Praha, Liberec, Poděbrady
  sobota 
  21.9.2024

  České reálie +

  Český jazyk

  Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava
  sobota
  19.10.2024

  České reálie +

  Český jazyk

  Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Č. Budějovice, Plzeň
  sobota
  16.11.2024

  České reálie +

  Český jazyk

  Praha, Poděbrady, Brno, Olomouc, Plzeň
  sobota
  7.12.2024

  České reálie +

  Český jazyk

  Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Č. Budějovice, Hradec Králové, Ostrava

   

  zkobc loga 2020

  O ZKOUŠCE

  Zkouška má dvě části – zkoušku z českých reálií a zkoušku z českého jazyka.

   

  Kandidát se může přihlásit na obě části zkoušky (české reálie a český jazyk) ve stejný den, nebo může každou část zkoušky skládat zvlášť (dva různé termíny).

   

  Doporučovaný postup při podávání žádosti o občanství ČR: 

   

  • před podáváním žádosti o občanství ČR na Ministerstvu vnitra ČR doporučujeme si nejprve zajistit termín zkoušky z českého jazyka a českých reálií v některém z našich zkušebních center  
  • je potřeba počítat s tím, že v některých obdobích mohou být čekací lhůty na získání termínu zkoušky dlouhé a v případě, že podáte žádost na MV ČR, budete mít na doložení osvědčení o úspěšném složení zkoušky jen 60 dnů  
  • doporučujeme proto vyčkat s podáváním žádosti o občanství ČR až po úspěšném složení obou částí zkoušky (českého jazyka a českých reálií) 

  Orientační harmonogram v den zkoušky

   

  zkobc rcj harmonogram

   

   

  zkobc cj harmonogram

   

   

  zkobc r harmonogram

   

  Kdo potřebuje zkoušku?

  Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství České republiky a potřebují doložit:

   

  1. komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) = zkouška z českého jazyka a/nebo
  2. znalosti ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky = zkouška z českých reálií.

   

  Kdo nemusí zkoušku skládat?

  Zkoušku z českých reálií nemusí skládat podle § 14 odst. 5 zákona o státním občanství České republiky:

  • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
  • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
  • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

  Zkoušku z českého jazyka nemusí skládat podle § 14 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky:

  • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
  • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
  • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

  Ministerstvo vnitra může na základě ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky osobám žádajícím o udělení státního občanství prominout podmínku prokázání znalosti českého jazyka a podmínku znalosti reálií z důvodů hodných zvláštního zřetele. Žádost o případné prominutí podmínky se předkládá spolu s žádostí o udělení státního občanství České republiky, s tím, že tato žádost musí obsahovat sdělení konkrétních důvodů hodných zvláštního zřetele, na jejich základě je žádáno o prominutí podmínky.

   

  Jaké další zkoušky se uznávají?

  • maturitní zkouška z českého jazyka,
  • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
  • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
  • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

  Uznání dokladů je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

   

  Poplatek za zkoušku

  Po odeslání on-line přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením a užitečnými informacemi včetně pokynů k platbě poplatku za zkoušku. Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

   

  Cena zkoušky

  Zkouška z českých reálií: 2 000 Kč

  Zkouška z českého jazyka: 3 700 Kč

  Zkouška z českého jazyka + zkouška z českých reálií: 5 700 Kč

  Cenou se rozumí částka na účtu příjemce, tj. ÚJOP UK.
  Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky.

   

  Platební údaje

  Číslo účtu (pouze CZK): 107-8145640267/0100
  IBAN (pouze CZK): CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
  Bankovní výlohy hrazeny: OUR (všechny plátcem)

  Variabilní symbol: 42220
  Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
  Konstantní symbol: 0308
  Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

  Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
  BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
  Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

   

  Storno nebo změna termínu / místa zkoušky

  Přihlášku na zkoušku je možné zrušit nebo změnit nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

   

  VYBERTE POŽADAVEK A VYPLŇTE ON-LINE FORMULÁŘ:
  1. STORNOVAT PŘIHLÁŠKU (V roce 2024 již neplánuji zkoušku skládat.)
  2. ZMĚNIT NEZAPLACENOU PŘIHLÁŠKU (Chci skládat zkoušku v jiném termínu nebo na jiném místě).
  3. ZMĚNIT ZAPLACENOU PŘIHLÁŠKU (Chci skládat zkoušku v jiném termínu nebo na jiném místě).

   

  Podmínky zrušení, nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky
  1. Do uzavření on-line přihlášek pro daný termín:
   • Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
   • Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.
  2. Po uzavření on-line přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.
  3. Po uzavření on-line přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:
   • Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
   • Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč. 

  PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU

  Zkouška z českých reálií

   

  Zkouška z českého jazyka

   

  Kupte si další cvičné testy

  zkobc publikacePEČENÝ, P. a kol.: Připravujeme se ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR. Praha: Karolinum, 2023.. 

   

  V publikaci jsou k dispozici konkrétní příklady jednotlivých úloh s doporučením k jejich vypracování (včetně metodických doporučení pro nácvik testovaných dovedností). Obsahuje tři kompletní cvičné sady testů (včetně klíče a CD).

   

   

   

  VÝSLEDKY

  Hodnocení zkoušky

  Výsledek zkoušky se hodnotí samostatně pro zkoušku z českých reálií zkoušku a pro zkoušku z českého jazyka uvedením, že uchazeč uspěl, nebo neuspěl.

   

  Pro hodnocení „uspěl(a)" ve zkoušce z českého jazyka je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých subtestech, přičemž v jednom z písemných subtestů je možné získat pouze 50 %.

   

  Pro hodnocení „uspěl(a)" ve zkoušce z českých reálií je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %.

   

  Výsledky zkoušky

  Výsledky najdete za 30 dnů od data konání zkoušky zde. Pro zobrazení výsledků v on-line formuláři budete potřebovat kód, který jste dostali při registraci v den zkoušky, a své datum narození.

   

  Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.

   

  Osvědčení

  V případě, že kandidát u zkoušky (nebo její části) uspěl, je mu vystaveno osvědčení. Toto osvědčení vydává ÚJOP UK v češtině na předepsaném tiskopisu. Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce.

   

  Pokud osvědčení nedostanete poštou do 7 týdnů od data konání zkoušky, prosím kontaktujte sekretariát (e-mail: obcanstvi@ujop.cuni.cz, tel: +420 224 990 451).

   

  INFORMACE O POČTU KANDIDÁTŮ A ÚSPĚŠNOSTI

  FAQ

  1. Jak se můžu přihlásit ke zkoušce?

  Ke zkoušce je možné se přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky na stránkách ÚJOP UK.

  2. Můžu se přihlásit na zkoušku do Prahy, i když jsem z Brna?

  Ano, zkoušku je možné skládat kdekoliv.

  3. Proč nemůžu vybrat termín/proč se nemůžu přihlásit?

  Pokud není možné vybrat termín a talčítko Přihlásit není aktivní, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí. V tomto případě je však nutné, aby si kapacitu hlídal sám kandidát. Rezervační systém Sekretariát VTC ÚJOP UK nevede.

  4. Můžu přihlášku na zkoušku zrušit a/nebo přesunout na jiný termín a/nebo místo?

  Přihlášku na zkoušku je možné zrušit nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

  Pokud chce kandidát změnit termín a/nebo místo konání zkoušky, je třeba původní přihlášku nejprve zrušit. Následně si sám kandidát vyplní novou přihlášku. Pro přesun již zaplaceného poplatku za zkoušku je třeba uhradit manipulační poplatek 500 Kč.

  VYBERTE POŽADAVEK A VYPLŇTE ON-LINE FORMULÁŘ:

  1. STORNOVAT PŘIHLÁŠKU. (V roce 2023 již neplánuji zkoušku skládat.)

  2. ZMĚNIT NEZAPLACENOU PŘIHLÁŠKU. (Chci skládat zkoušku v roce 2023 v jiném termínu nebo na jiném místě).

  3. ZMĚNIT ZAPLACENOU PŘIHLÁŠKU. (Chci skládat zkoušku v roce 2023 v jiném termínu nebo na jiném místě).

  5. Jakým způsobem je možné za zkoušku zaplatit?

  Poplatek za zkoušku se hradí bankovním převodem – v bance, na poště, přes internetové bankovnictví. Platební údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví).

  6. Je možné platit hotově?

  Hotově bohužel platit nelze.

  7. Jak je zkouška těžká?

  Jak zkouška vypadá, zjistíte v modelových variantách testů zde.

  8. Jak dlouho zkouška trvá/kdy končí?

  Záleží na tom, zda budete skládat zkoušku z českých reálii i z českého jazyka, nebo jenom jednu z částí. Podrobnější harmonogram zkoušky je uveřejněn zde.

  9. Kdy budou výsledky?

  Kandidát může pomocí svého unikátního kódu a data narození zjistit své výsledky za 30 dnů od data konání zkoušky zde. Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.

  10. Je možné dozvědět se výsledky dříve/zažádat o dřívější vystavené certifikátu?

  Dřívější vyhodnocení zkoušky bohužel není možné. Velmi nám záleží na kvalitě hodnocení, které poskytujeme. Abychom mohli výsledky pečlivě zpracovat, potřebujeme dostatek času.

  11. Jaká je platnost certifikátu?

  Platnost certifikátu není časově omezená.

  12. Jak se můžu odvolat proti výsledku zkoušky?

  Proti výsledku zkoušky je možné se písemně na adresu Sekretariátu VTC ÚJOP UK (Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2) odvolat k vedoucímu VTC ÚJOP UK, a to do 90 dnů od data konání zkoušky.

  13. Co dělat v případě, že u zkoušky nebudu úspěšný?

  Kandidáti, kteří u zkoušky neuspějí, se mohou ke zkoušce (nebo její části, respektive pouze k reáliím nebo českému jazyku) přihlásit na další vypsaný termín. V případě zkoušky z českého jazyka se opakují všechny její subtesty. Kandidát, který zkoušku (nebo její část) opakuje, se musí znovu řádně přihlásit a opět uhradit poplatek za zkoušku.

   

   

   

   

   

  nazkobc logo rozcestnik

  seznámení s testy Čtení, Poslech
  2x test Psaní, který Vám opraví zkušený/á lektor/ka
  trénink ústní část zkoušky
  330 minut skupinové výuky 
  20 minut na individuální konzultace

   

  nazkobc logo rozcestnik

  V rámci zkoušky "nanečisto" si vyzkoušíte test, který nebyl veřejně publikován.

   

  ZKOBC tipy psani

  MANUÁL PRO PSANÍ (PDF)

  Manuál slouží jako pomocný materiál pro přípravu na zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství. Získáte zde řadu praktických tipů, které vám mohou pomoct uspět. Seznámíte se s konkrétními ukázkami a jejich vyhodnocením, a také s nejčastějšími chybami. Manuál je určen jak kandidátům, tak i učitelům, kteří pomáhají kandidátům připravit se na zkoušku.